LanTalk NET 3.7.5721

LanTalk NET 3.7.5721

CEZEO software – 0,9MB – Shareware – Windows
LanTalk.NET Enterprise instant messenger for business networks.

No setup, no administrator, no server. The program does everything on its own. It does not require a server. Instead, the program uses TCP/IP and UDC protocols, and port 2307 (by default), to make sure that there aren't any problems with a firewall. All PCs "communicate" to each other directly. The application automatically determines which users are available on its own. Thus, there is no need to set up or administer the program.

Second, the program works with any network - Intranet, Internet, LAN, WAN, and VPN. It really makes a lot of sense. Instant messaging communication inside one office is great, but what if you need to discuss something with a person in another branch, located thousands of miles away and not connected to your network? The number of people who telecomute makes this feature very important. With LanTalk.NET, any person can be included.

Tổng quan

LanTalk NET là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi CEZEO software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của LanTalk NET là 3.7.5721, phát hành vào ngày 07/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

LanTalk NET đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,9MB.

LanTalk NET Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho LanTalk NET!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có LanTalk NET cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
CEZEO software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản